Download INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION - IGB101 Past Question PDF

You will find INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION past question PDF which can be downloaded for FREE on this page. INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION is useful when preparing for IGB101 course exams.

INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION past question for the year 2012 examines 100-level General studies students of FUTO, offering IGB101 course on their knowledge of Edemede, asusu, mgbociume, udaume

Technical Details
Updated at:
Size: 1.98 MB
Number of points needed for download: 18
Number of downloads: 7

Past Questions related to INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION

INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION

Year: 2016

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: IGB101

Topics: asusu, oji, nnochiaha, nkwuwa, nkowaaha, ngwaa, njiko, mkpoaha

85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions

Year: 2020

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS109

Topics: Igbo, Mkpụrụ edide Igbo, mgbochiume, Ụdaume, Ụdamkpị, Iwu nsupe, mkpụrụụdaasụsụ

Books related to INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION

Use of the Igbo language

Author: Chinweude Ugochukwu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB213

Topics: Igbo language use, Òtù Asụsu, Njirimara Asụsu, Uru Asụsụ Bara, Asụsụ Nne na Asụsụ nke Abụo, Mmalite Asụsụ Igbo, Asụsụ Igbo na ndị na-asụ ya, Njem Asụsụ Igbo site n’Olundị rue n’Igbo Izugbe, Njirimara Asụsụ Igbo, Olundị Igbo, Igbo Izugbe, Nka Asụsu, Usoro Asụsụ si Arụ Ọru, Ihe Ndị na-enyere Asụsụ Aka Ịrụ Ọru, Igbo Asụrụasụ, Igbo Nsụjọ, Ọdachi dịịrị Asụsụ n’ịrụ Ọrụ Ya, Asụsụ Igbo na Ndị Ogbo ya, Nsogbu na-echere Asụsụ Igbo Aka Mgba, Ụzọ Nzọpụta Asụsụ Igbo

Advanced composition and comprehension edemede na aghotaazaa ogo elu

Author: Gerald Nweya

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB124

Topics: Edemede, Ụdị edemede, Edemede leta, Edemede ekereuche, Aghọtaazaa, Nkọwa aghọtaazaa, nka aghọtaazaa, uru aghọtaazaa, nhazi aghọtaazaa, Ụdịdị aghọtaazaa, Ntụlekọrịta aghọtaazaa, edemede ekereuche

AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Summary

Author: Chibiebere Ezekwesili

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS109

Topics: Igbo, Nkọwa, Njimara Asụsụ, Uru Asụsụ Bara, Mkụrụ Edide Igbo, Iwu Nsupe, Mkpọaha, ngwaa, Njikọ, Nkwuwa, Nsokwụnye, Tensị, Nkebiokwu, Nkebiahịrị, Ahịrịokwu, Nkejiokwu, Ụdaolu, Edemede, Aghọtaazaa, Edensibịa

Igbo phonology 1

Author: Linda Chinelo Nkamigbo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB241

Topics: Igbo phonology, Nkọwa akpọmakpo, Alaka akpọmakpọ, Nkọwa usoro mkpụrụ ụda, mkpụrụ ụda asụsụ, Nkọwaụdaume, Ụdịdị na ebe mkpọpụtaụdaume, Nkọcha mgbochiume, Nkeji okwu, Olilo ụdaume, Ndapụmkpụrụ ụda asụsụ, Mkpafanyeụda, Mkpọso, Ụdaolu, Nkọwa, ụdịdịụda olu, Ọrụụdaolu na-arụ n’asụsụ Igbo, Ịkanye akara ụda olu na mkpụrụokwu, Usoro nkanye akara ụda olu

Introduction to Igbo people and their language

Author: Linda Chinelo Nkamigbo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB111

Topics: Igbo people, Igbo language, Nkuziihe ọmụmu, Ndị Igbo, Ala Igbo na Naịjirịa, Ndị Igbo na ndị agbataobi ha, Omenala ndị Igbo, Ofufe nrụ na ịgba afa, Aja, Ịsọ nsọ n’ala Igbo, Mmalite asụsụ Igbo, Mmalite ọmụmụ asụsụ Igbo, Ọbịbịa SPILC, Asụsụ Igbo

Folktales Ifo

Author: Iwu Ikwubuzo, Adaora Lois Anyachebelu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB212

Topics: Igbo Folktales, Ifo, Ihe bụ Akụkọ ifo, Njirimara Akụkọ, Nkenụdị Ifo Igbo, Ụwa Akụkọ Ifo, Ebe Emereme Ifo Igbo, Ndịna Akụkọ Ifo, Isiokwu Ifo, Mbamụrụ Ifo, Ihe ndị na-echere akụkọ ifo aka mgba n’oge ugbu a, Usoro Mmalite ifo, Mmechi Ifo, Ọkọakụkọ Ifo, Ndịọgentị n’Ifo, Ọdịdị Ifo, Nhaziakụkọ n’Ifo, Nka Akọmakọ Ifo, Asụsụ dị n’akụkọ ifo, Nkamma dị n’akụkọ ifo

Morphology of Igbo

Author: Gerald Nweya

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB222

Topics: Igbo morphology, mọfọlọji, Mkpụrụ okwu, Mofim, Njirimara mọfim n’asụsụ Igbo, Mọfim nnọrọ onwe, Mọfim ndabe, Mgbakwụnye nsina ngwaa, mbite, Okwu ọhụrụ na ngwakọ, Ejima okwu, Nkwụko, Nsina okwu njakịrị, nsina okwu ọkpụ, Nsina usoro okwu, mgbatị Echiche, Nchabi, ndebiri

Varieties of prose in Igbo

Author: Chiọma Akaeze

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB282

Topics: Igbo prose Varieties, ọdịnịịgha ederede Igbo, Ntọala na ntọlite ọdịnịịgha ederede Igbo, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ mmụta, Ntụgharị na nkenụdị ntụgharị dị iche iche dịka ọdịnịịgha, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ nka, Nhazi ọdịnịịgha ederede dịka ọrụ nka, Agwa, akparamagwa, Kensirihụ, Ntọala, Asụsụ, Nnyocha ọdịnịịgha ọrụ nka site n’usoro ọkpụ