Download 85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions - GSS109 Past Question PDF

You will find 85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions past question PDF which can be downloaded for FREE on this page. 85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions is useful when preparing for GSS109 course exams.

85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions past question for the year 2020 examines 100-level General studies students of UNIZIK, NAU, offering GSS109 course on their knowledge of Igbo, Mkpụrụ edide Igbo, mgbochiume, Ụdaume, Ụdamkpị, Iwu nsupe, mkpụrụụdaasụsụ

Technical Details
Updated at:
Size: 161.95 KB
Number of points needed for download: 22
Number of downloads: 79

Past Questions related to 85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions

Introduction to igbo history,culture and literature-2013&2016

Year: 2016

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: IGB102

Topics: igbo history, igbo culture, igbo literature

Nigerian People and culture question and answers (Chapter 1 - 15)

Year: 2020

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS107

Topics: religion, Christianity, Nigerian People, Nigerian culture, Igbo traditional political system, Igbo, federalism, Globalization, cultural survival, student responsibility, Igbo, fiscal operations, monetary policy, macroeconomic policy, social network, poverty, Yoruba

INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION

Year: 2012

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: IGB101

Topics: Edemede, asusu, mgbociume, udaume

INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR,COMPOSITION AND COMPREHENSION

Year: 2016

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: IGB101

Topics: asusu, oji, nnochiaha, nkwuwa, nkowaaha, ngwaa, njiko, mkpoaha

Books related to 85 AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Questions

AMỤMAMỤ ỤTỌASỤSỤ IGBO Summary

Author: Chibiebere Ezekwesili

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS109

Topics: Igbo, Nkọwa, Njimara Asụsụ, Uru Asụsụ Bara, Mkụrụ Edide Igbo, Iwu Nsupe, Mkpọaha, ngwaa, Njikọ, Nkwuwa, Nsokwụnye, Tensị, Nkebiokwu, Nkebiahịrị, Ahịrịokwu, Nkejiokwu, Ụdaolu, Edemede, Aghọtaazaa, Edensibịa

Use of the Igbo language

Author: Chinweude Ugochukwu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB213

Topics: Igbo language use, Òtù Asụsu, Njirimara Asụsu, Uru Asụsụ Bara, Asụsụ Nne na Asụsụ nke Abụo, Mmalite Asụsụ Igbo, Asụsụ Igbo na ndị na-asụ ya, Njem Asụsụ Igbo site n’Olundị rue n’Igbo Izugbe, Njirimara Asụsụ Igbo, Olundị Igbo, Igbo Izugbe, Nka Asụsu, Usoro Asụsụ si Arụ Ọru, Ihe Ndị na-enyere Asụsụ Aka Ịrụ Ọru, Igbo Asụrụasụ, Igbo Nsụjọ, Ọdachi dịịrị Asụsụ n’ịrụ Ọrụ Ya, Asụsụ Igbo na Ndị Ogbo ya, Nsogbu na-echere Asụsụ Igbo Aka Mgba, Ụzọ Nzọpụta Asụsụ Igbo

Introduction to Igbo people and their language

Author: Linda Chinelo Nkamigbo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB111

Topics: Igbo people, Igbo language, Nkuziihe ọmụmu, Ndị Igbo, Ala Igbo na Naịjirịa, Ndị Igbo na ndị agbataobi ha, Omenala ndị Igbo, Ofufe nrụ na ịgba afa, Aja, Ịsọ nsọ n’ala Igbo, Mmalite asụsụ Igbo, Mmalite ọmụmụ asụsụ Igbo, Ọbịbịa SPILC, Asụsụ Igbo

Varieties of prose in Igbo

Author: Chiọma Akaeze

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB282

Topics: Igbo prose Varieties, ọdịnịịgha ederede Igbo, Ntọala na ntọlite ọdịnịịgha ederede Igbo, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ mmụta, Ntụgharị na nkenụdị ntụgharị dị iche iche dịka ọdịnịịgha, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ nka, Nhazi ọdịnịịgha ederede dịka ọrụ nka, Agwa, akparamagwa, Kensirihụ, Ntọala, Asụsụ, Nnyocha ọdịnịịgha ọrụ nka site n’usoro ọkpụ

Igbo phonology 1

Author: Linda Chinelo Nkamigbo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB241

Topics: Igbo phonology, Nkọwa akpọmakpo, Alaka akpọmakpọ, Nkọwa usoro mkpụrụ ụda, mkpụrụ ụda asụsụ, Nkọwaụdaume, Ụdịdị na ebe mkpọpụtaụdaume, Nkọcha mgbochiume, Nkeji okwu, Olilo ụdaume, Ndapụmkpụrụ ụda asụsụ, Mkpafanyeụda, Mkpọso, Ụdaolu, Nkọwa, ụdịdịụda olu, Ọrụụdaolu na-arụ n’asụsụ Igbo, Ịkanye akara ụda olu na mkpụrụokwu, Usoro nkanye akara ụda olu

Introduction to Igbo oral literature

Author: Iwu Ikwubụzo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB215

Topics: Igbo oral literature, Agụmagu, Agụmagụ Ọnụ Igbo, Ọnọdụ Na-ewepụta Agụmagụ ỌnụIgbo, Ndịiche Agụmagụ Ọnụ, NdịicheAgụmagụ Ederede, Ndịiche Mbamụrụ Agụmagụ Ọnụ, Njirimara Agụmagụ Ọnụ, Èchepu ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀tàrànisi, Èkwùrùnọnu, Nnyefè, Mgbasa, Nkenụdị Agụmagụ Ọnu, Akụkọ, Ọdịnịgha Ọdịnala, Ejije, Egwuregwu Ọdịnala, Nnyocha Agụmagụ Ọnu, Nnyocha Abụ Ọnụ, Nnyocha Akụkọ, Nnyocha Ejije, EgwuregwuỌdịnala

Introduction to the history of the Igbo people

Author: Gerald Nweya

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB113

Topics: Mkpọlite, Mbunuche Izugbe, Mbunuche, Etu ụwa si malite n’echiche ndị Igbo, Ọnọdụ akụkọ ala Igbo, Nsogbu akụkọ ala Igbo nwere, Ịghọta ebe ndị Igbo si, Akụkọ ala Ọnịcha na Nri, Akụkọ ala ndị Owere na Ngwà

Introduction to igbo history,culture and literature

Author: make it once

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: IGB102

Topics: omenaala, ekele, nsopuru, oji, ezinaulo, igba alukwaghim, iwa akwa, iri ji ohuru, agumagu

Survey of the literature in Igbo

Author: Iwu Ikwubuzo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB211

Topics: Igbo literature survey, Mkpọlite, Mbunuche Izugbe, Mbunuche Kpọm kwem, Nkọwa Ihe Ọmụmu, Ngwa Ihe Ọmụmu, Akwụkwọ Ọgụgụna Nrụtụaka, Ka a ga-esi ritekarịcha Uru Ihe Ọmụmu, Ndị Nduzi, Ndi Nkuzi, Abụ Ederede, Ejije Ederede, Ejije Ugbu a. Ndịna Abụ Ederede, Ndịna Iduuazị, Ndịna Ejije Ederede, Nnyocha Ọdịdị Agụmagụ Ederede, Ọdịdị Abụ Ederede, Ọdịdị Iduuazị, Ọdịdị Ejije Ederede

AGWỌ NỌ N'AKỊRỊKA summary

Author: Nnonyelu Victor Nwachnemelu

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS110

Topics: Igbo novel, AGWỌ NỌ N'AKỊRỊKA

Jindu semantics on Nigeria people and culture (Chapter 1-15)

Author: Jindu Semantics

School: Nnamdi Azikiwe University

Department: General studies

Course Code: GSS107

Topics: Nigeria people, culture, national building, national identity, mother tongue, human development, multilingualism, multilingual Nigeria, Nigerian cultural traits, Igbo cosmology, cyber crime, Nigerian music, Nigerian musical instruments, globalization, Southern Nigerian people, recession, Academic Staff Union of Universities

Morphology of Igbo

Author: Gerald Nweya

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB222

Topics: Igbo morphology, mọfọlọji, Mkpụrụ okwu, Mofim, Njirimara mọfim n’asụsụ Igbo, Mọfim nnọrọ onwe, Mọfim ndabe, Mgbakwụnye nsina ngwaa, mbite, Okwu ọhụrụ na ngwakọ, Ejima okwu, Nkwụko, Nsina okwu njakịrị, nsina okwu ọkpụ, Nsina usoro okwu, mgbatị Echiche, Nchabi, ndebiri

Syntax of Igbo

Author: George Elochukwu Onwudiwe

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB224

Topics: Igbo Syntax, Nkọwa Sintaaks, Nkọwa Nkejiasụsụ, Nkejiasụsụ Igbo, Mkpọaha, Ngwaa, Mbuụzọ, Njikọ, Ntimkpu, Ahịrịokwu, Ndịna Nkega Ahịrịokwu, Nkebiokwu dị iche iche, Nkebiahịrị, Nkenụdị Nkebiahịrị, Nkewasị Nsinandoko, Nkewasị Nsinampụtara

GS208 lecture note

Author: general studies

School: University of Nigeria, Nsukka

Department: General studies

Course Code: GS208

Topics: Culture, pre-colonial igbo society, architekton

polity and economy of nigeria

Author: benzoic

School: Federal University of Technology, Owerri

Department: General studies

Course Code: GST108

Topics: traditional political system, kede political system, kanuri, igbo, traditional rulers, constitution, economy, OPEC, ECOWAS, Nigeria civil service, trade unionism

Nigerian People and Culture

Author: GST103

School: Modibbo Adama University of Technology

Department: General studies

Course Code: GST103

Topics: hausa, fulani, kanuri, nupe, northern nigeria, yoruba, igbo, bini, itsekiri, ijaw, Cultural Zones, Citizenship Education, Nigerian Environmental Problems

Introduction to Nigerian History

Author: Comfort Adenike Onifade

School: Federal University of Agriculture, Abeokuta

Department: General studies

Course Code: GNS102

Topics: Nigerian History, History, Benin Civilization, NOK Civilization, Ife Civilization, Igbo Ukwu Civilization, Oyo Empire, Trans Saharan Trade, Atlantic Slave Trade, INDIRECT RULE SYSTEM, COLONIAL ECONOMY, DECOLONIZATION PROCESS IN NIGERIA

Folktales Ifo

Author: Iwu Ikwubuzo, Adaora Lois Anyachebelu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB212

Topics: Igbo Folktales, Ifo, Ihe bụ Akụkọ ifo, Njirimara Akụkọ, Nkenụdị Ifo Igbo, Ụwa Akụkọ Ifo, Ebe Emereme Ifo Igbo, Ndịna Akụkọ Ifo, Isiokwu Ifo, Mbamụrụ Ifo, Ihe ndị na-echere akụkọ ifo aka mgba n’oge ugbu a, Usoro Mmalite ifo, Mmechi Ifo, Ọkọakụkọ Ifo, Ndịọgentị n’Ifo, Ọdịdị Ifo, Nhaziakụkọ n’Ifo, Nka Akọmakọ Ifo, Asụsụ dị n’akụkọ ifo, Nkamma dị n’akụkọ ifo

Igbo Syntax 2

Author: MO Ndiribe

School: University of Nigeria, Nsukka

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB308

Topics: NKEJIASUSU, NKPOAHA, aha, nnochiaha, ngwaa, nkowaaha, nkwuwa, mbuuzo, njiko, ntimpku, ahaaka, ahaizugbe, nnyemaKA NGWA, mmekangwa, mfinitivu, jorondu, jorondu ukwu, ngwaa nnara, ngwaa ebu nnara, nruaka, mkpolite utoasusu, utoasusu grama ochie, ndi nnyocha usoro, ndina ewumewu, akara nkiti, akara mbudo, eserese nkiti, mperi nke ewumewu, grama ndoko usoro, eserese grama ndoko suoro, grama ohuru, agbaala, mgbakwunye, agbaelu, mgbanwe onodu, ntinye, mwepu keaha, udaolu

Introduction to Nigerian Literature 1

Author: Onyeka Iwuchukwu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: ENG113

Topics: Nigerian Literature, Oral Literature, Myths, Legends, Folktales, Fables, Tongue Twisters, Riddles, Similitudes, Oral Poetry, Traditional Oral Poetry, Musical poetry, dirge, Invocative poetry, Didactic poetry, Narrative poetry, Ritual poetry, Casual poetry, Traditional Drama, Evolutionist School, Ancestor Worship, Masquerades, Story Telling, Carnival, Puppet Shows, Popular Theatre, Colonialism, Islamic Missionaries, Christian Missionaries, Colonial Education, Hausa Literature, Igbo Literature, Yoruba Literature, Nigerian Languages