Books

Search Books...

Download books, solution manuals and study materials

Islam and the Crusades Collected Essays

Author: Carole Hillenbrand

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: ILS272

Topics: Islam, Crusades, Sultantes, Ayyubids, Ayyubid Jerusalem, Jihad poetry, Jihad history, Muslim Jerusalem, Saladin’s Spin Doctors

Islam A Thousand Years of Faith and Power

Author: Jonathan Bloom Sheila Blair

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: ILS272

Topics: Islam, Muhammad, Islamic power spread, crucible, Age of empires

Varieties of prose in Igbo

Author: Chiọma Akaeze

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB282

Topics: Igbo prose Varieties, ọdịnịịgha ederede Igbo, Ntọala na ntọlite ọdịnịịgha ederede Igbo, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ mmụta, Ntụgharị na nkenụdị ntụgharị dị iche iche dịka ọdịnịịgha, Nkenụdị ọdịnịịgha ederede Igbo dịka ọrụ nka, Nhazi ọdịnịịgha ederede dịka ọrụ nka, Agwa, akparamagwa, Kensirihụ, Ntọala, Asụsụ, Nnyocha ọdịnịịgha ọrụ nka site n’usoro ọkpụ

Igbo phonology 1

Author: Linda Chinelo Nkamigbo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB241

Topics: Igbo phonology, Nkọwa akpọmakpo, Alaka akpọmakpọ, Nkọwa usoro mkpụrụ ụda, mkpụrụ ụda asụsụ, Nkọwaụdaume, Ụdịdị na ebe mkpọpụtaụdaume, Nkọcha mgbochiume, Nkeji okwu, Olilo ụdaume, Ndapụmkpụrụ ụda asụsụ, Mkpafanyeụda, Mkpọso, Ụdaolu, Nkọwa, ụdịdịụda olu, Ọrụụdaolu na-arụ n’asụsụ Igbo, Ịkanye akara ụda olu na mkpụrụokwu, Usoro nkanye akara ụda olu

Syntax of Igbo

Author: George Elochukwu Onwudiwe

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB224

Topics: Igbo Syntax, Nkọwa Sintaaks, Nkọwa Nkejiasụsụ, Nkejiasụsụ Igbo, Mkpọaha, Ngwaa, Mbuụzọ, Njikọ, Ntimkpu, Ahịrịokwu, Ndịna Nkega Ahịrịokwu, Nkebiokwu dị iche iche, Nkebiahịrị, Nkenụdị Nkebiahịrị, Nkewasị Nsinandoko, Nkewasị Nsinampụtara

Morphology of Igbo

Author: Gerald Nweya

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB222

Topics: Igbo morphology, mọfọlọji, Mkpụrụ okwu, Mofim, Njirimara mọfim n’asụsụ Igbo, Mọfim nnọrọ onwe, Mọfim ndabe, Mgbakwụnye nsina ngwaa, mbite, Okwu ọhụrụ na ngwakọ, Ejima okwu, Nkwụko, Nsina okwu njakịrị, nsina okwu ọkpụ, Nsina usoro okwu, mgbatị Echiche, Nchabi, ndebiri

Introduction to Igbo oral literature

Author: Iwu Ikwubụzo

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB215

Topics: Igbo oral literature, Agụmagu, Agụmagụ Ọnụ Igbo, Ọnọdụ Na-ewepụta Agụmagụ ỌnụIgbo, Ndịiche Agụmagụ Ọnụ, NdịicheAgụmagụ Ederede, Ndịiche Mbamụrụ Agụmagụ Ọnụ, Njirimara Agụmagụ Ọnụ, Èchepu ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀tàrànisi, Èkwùrùnọnu, Nnyefè, Mgbasa, Nkenụdị Agụmagụ Ọnu, Akụkọ, Ọdịnịgha Ọdịnala, Ejije, Egwuregwu Ọdịnala, Nnyocha Agụmagụ Ọnu, Nnyocha Abụ Ọnụ, Nnyocha Akụkọ, Nnyocha Ejije, EgwuregwuỌdịnala

Use of the Igbo language

Author: Chinweude Ugochukwu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB213

Topics: Igbo language use, Òtù Asụsu, Njirimara Asụsu, Uru Asụsụ Bara, Asụsụ Nne na Asụsụ nke Abụo, Mmalite Asụsụ Igbo, Asụsụ Igbo na ndị na-asụ ya, Njem Asụsụ Igbo site n’Olundị rue n’Igbo Izugbe, Njirimara Asụsụ Igbo, Olundị Igbo, Igbo Izugbe, Nka Asụsu, Usoro Asụsụ si Arụ Ọru, Ihe Ndị na-enyere Asụsụ Aka Ịrụ Ọru, Igbo Asụrụasụ, Igbo Nsụjọ, Ọdachi dịịrị Asụsụ n’ịrụ Ọrụ Ya, Asụsụ Igbo na Ndị Ogbo ya, Nsogbu na-echere Asụsụ Igbo Aka Mgba, Ụzọ Nzọpụta Asụsụ Igbo

Arun Deep's Self-Help To ICSE Simplified Chemistry

Author: Arun Deep

School: Usmanu Danfodiyo University, Sokoto

Department: Science and Technology

Course Code: CHM101

Topics: Chemistry, Periodic table, chemical bonding, acid, bases, salt, analytical chemistry, Gay Lussac's law, Avogadro's law mole concept, empirical formula, molecular formula, electrolysis, metallurgy, hydrogen chloride, ammonia, Nitric acid, sulphuric acid, organic chemistry, practical chemistry

Folktales Ifo

Author: Iwu Ikwubuzo, Adaora Lois Anyachebelu

School: National Open University of Nigeria

Department: Arts and Humanities

Course Code: IGB212

Topics: Igbo Folktales, Ifo, Ihe bụ Akụkọ ifo, Njirimara Akụkọ, Nkenụdị Ifo Igbo, Ụwa Akụkọ Ifo, Ebe Emereme Ifo Igbo, Ndịna Akụkọ Ifo, Isiokwu Ifo, Mbamụrụ Ifo, Ihe ndị na-echere akụkọ ifo aka mgba n’oge ugbu a, Usoro Mmalite ifo, Mmechi Ifo, Ọkọakụkọ Ifo, Ndịọgentị n’Ifo, Ọdịdị Ifo, Nhaziakụkọ n’Ifo, Nka Akọmakọ Ifo, Asụsụ dị n’akụkọ ifo, Nkamma dị n’akụkọ ifo

Departments

Administration, Social and Management science image

Administration, Social and Management science

Agriculture and Veterinary Medicine image

Agriculture and Veterinary Medicine

Arts and Humanities image

Arts and Humanities

Education image

Education

Engineering image

Engineering

General studies image

General studies

Law image

Law

Medical, Pharmaceutical and Health science image

Medical, Pharmaceutical and Health science

Science and Technology image

Science and Technology